Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Automation Services Kessel BVBA, handelend onder de benaming
‘Automation Services Kessel (ASK)’ (Cfr. ‘Wij’), is een rechtspersoon
naar Belgisch recht gevestigd in de Bremstraat 14, 2590 Berlaar en
geregistreerd onder het ondernemingsnummer 0716881369

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere
overeenkomst, van welke aard dan ook, die ontstaat tussen
Automation Services Kessel en u, de opdrachtgever. Het geheel aan
documenten die de opdracht op gedetailleerde wijze verder uitwerken
vormen integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden. De
verkoopsvoorwaarden zijn reeds van toepassing vanaf het eerste
contact en de offerte die hieruit volgt.

2. Getekende offerte

2.1 Op de vraag van de toekomstige opdrachtgever stellen wij een offerte
op met daarop de gevraagde opdrachten en de gehanteerde tarieven
en prijzen. De offertes voor de te uitvoeren werken zijn steeds
opgesteld in regie, tenzij er uitdrukkelijk een vaste prijs wordt
aangeven. Onze prijsberekeningen hebben slechts een indicatief
karakter.0716881369

2.2 Onze offertes zijn uitsluitend geldig ten aanzien van de perso(o)n(en)
tot wie de offerte is gericht. Een offerte heeft de geldigheidsduur zoals
ook op de offerte is vermeld van dertig (30) dagen na datum van
verzending.

2.3 In het geval dat een offerte wordt vergezeld van een voorontwerp van
bijvoorbeeld een HMI scherm betekent dit niet een automatische
opdrachtbevestiging vanuit Automation Services Kessel. De
opdrachtgever verkrijgt geen rechten van de opmaak van het
voorontwerp.

2.4 De opdrachtbevestiging betekent de aanvaarding van de offerte,
alsook eventueel voorontwerp. Automation Services Kessel gaat dan
aan de slag. De opdrachtbevestiging kan zowel expliciet als impliciet
worden afgeleid uit de onderlinge communicatie tussen Automation
Services Kessel en de opdrachtgever. Een aanvaarding door middel
van elektronische communicatie, door middel van elektronische
communicatiemiddelen of op mondelinge wijze evenzeer geldig.

2.5 Wijzingen of meerwerk aan de oorspronkelijke opdracht, zijn enkel
geldig indien de opdrachtgever en Automation Services Kessel hiertoe
samen beslist hebben. Als opdrachtgever aanvaard en begrijpt u dat
deze wijzigingen een mogelijke invloed hebben op het prijs-en
tijdsbestek. De gevolgen van deze wijziging zijn volledig voor de
rekening van de opdrachtgever.

2.6 De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om zijn opdrachtaanvaarding
te allen tijde te herroepen, maar dit zal geen afbreuk doen aan zijn
oorspronkelijke betalingsverplichtingen en de betalingsverplichting voor
reeds uitgevoerde bijkomende werken.

2.7 De termijnen voor oplevering die meegedeeld worden, hebben een
louter indicatief karakter. Omdat wij goed en kwalitatief werk willen
leveren, behouden wij ons recht om de oplevering met maximaal tien
(10) dagen uit te stellen zonder dat wij aansprakelijk kunnen gesteld
worden. Wij brengen u uiteraard op voorhand op de hoogte als wij
hiervan gebruik gaan maken.

3. Uitvoering van het project & informatieverstrekking

3.1 Na de totstandkoming van de overeenkomst zullen wij zo spoedig
mogelijk het project uitvoeren conform de offerte, daarbij rekening
houdend met redelijke wensen van de opdrachtgever. wij spannen zich
in om het project naar beste kunnen uit te voeren onder toepassing van
voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. opdrachtgever is
gehouden om een tijdige en juiste uitvoering van het project mogelijk te
maken. In het bijzonder draagt opdrachtgever er zorg voor dat alle
gegevens, waarvan wij aangeven dat deze noodzakelijk zijn of
waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het project, tijdig aan
Automation Services Kessel wordt verstrekt. De noodzakelijke inzet
van de opdrachtgever dient met voldoende kwaliteit en tijdigheid te
worden geleverd. Dit geldt zowel voor ondersteuning te leveren door
de contactpersonen, als voor de geplande inzet van
projectmedewerkers binnen de uit te voeren projectwerkzaamheden.

3.2 Indien de opdrachtgever bovenvermelde nalaat, zijn wij gerechtigd
extra kosten in rekening te brengen en is het mogelijk dat het project
uitloopt. Eventuele vertraging van het project, veroorzaakt door de
opdrachtgever, wordt gerapporteerd via het

projectmanagementsysteem of, indien er geen
projectmanagementsysteem voor het project is ingezet, per e-mail of,
bij gebrek aan functionerende e-mailcorrespondentie, op een andere
schriftelijke wijze. Mocht deze situatie zich voordoen, dan zullen wij de
opdrachtgever op de hoogte brengen van de eventueel in rekening te
brengen extra kosten.

4. Onderhoudswerkzaamheden

4.1 Automation Services Kessel heeft het recht te leveren diensten tijdelijk
op te schorten en producten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien
onderhoudswerkzaamheden dit noodzakelijk maken. Het opschorten
van diensten en/of het tijdelijk buiten gebruik stellen van
productielijnen, kan op geen enkele wijze leiden tot aansprakelijkheid
van Automation Services Kessel voor door de opdrachtgever mogelijk
geleden schade van welke aard dan ook.

5. aansprakelijkheid

5.1 Automation Services Kessel is bij de uitvoering van haar activiteiten
afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden
waar Automation Services Kessel weinig of geen invloed op kan
uitoefenen. Automation Services Kessel is nimmer aansprakelijk voor
eventuele schade waaronder indirecte schade, daaronder begrepen,
maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen schade door bedrijfsstagnatie, die mocht ontstaan ten
gevolge van de niet nakoming van enige verplichting door Automation
Services Kessel tenzij aan Automation Services Kessel opzet of grove
schuld kan worden verweten. In dat laatste geval is de
aansprakelijkheid van Automation Services Kessel in ieder geval
beperkt tot vervanging van het geleverde product dan wel tot restitutie
van hetgeen zij ter zake gefactureerd heeft, zulks ter keuze van
Automation Services Kessel. In geval van een toerekenbare
tekortkoming moet de opdrachtgever bij vaststelling onmiddellijk een
aangetekende gemotiveerde ingebrekestelling versturen waarbij Automation
Services Kessel de gelegenheid wordt gegeven om de
tekortkoming te herstellen

5.2 In geval van het te laat opleveren van, of het niet functioneren van, een
dienst of product geleverd door Automation Services Kessel is
Automation Services Kessel nimmer aansprakelijk voor eventuele
schade waaronder indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet
beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen
schade door bedrijfsstagnatie, die mocht ontstaan ten gevolge van de
niet nakoming van enige verplichting door Automation Services Kessel
tenzij aan Automation Services Kessel opzet of grove schuld kan
worden verweten. In dat laatste geval is de aansprakelijkheid van
Automation Services Kessel in ieder geval beperkt tot vervanging van
het geleverde product dan wel tot restitutie van hetgeen zij ter zake
gefactureerd heeft, zulks ter keuze van Automation Services Kessel. In
geval van een toerekenbare tekortkoming moet de opdrachtgever bij
vaststelling onmiddellijk een aangetekende gemotiveerde
ingebrekestelling versturen waarbij Automation Services Kessel de
gelegenheid wordt gegeven om de tekortkoming te herstellen.

5.3 Gezien het op internet grote aantal knelpunten met menselijke
tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze
communicatie, moet opdrachtgever rekening houden met het feit dat
informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is.
Automation Services Kessel kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt wordt door verzenden
van vertrouwelijke of geheime informatie. Automation Services Kessel
is niet aansprakelijk voor beveiliging, kwade opzet of misbruik door
derden van gegevens die worden verzonden of ontvangen.

5.4 Indien de opdrachtgever door een contractuele of buitencontractuele
tekortkoming de aansprakelijkheid van Automation Services Kessel in
het gedrang brengt, dient zij alle nodige maatregelen te nemen om
Automation Services Kessel te vrijwaren van elke schade die zij
hierdoor kan oplopen.

6. overmacht

6.1 Automation Services Kessel is niet gehouden tot het nakomen van
enige verplichting indien Automation Services Kessel daartoe
verhinderd is als gevolg van overmacht.

6.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare
tekortkoming van toeleveranciers van Automation Services Kessel.

Wanneer de overmachtsituatie langer dan veertien dagen heeft
geduurd, heeft Automation Services Kessel het recht om de
overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de
overeenkomst gepresteerd is wordt naar verhouding afgerekend. Als
overmacht geldt onder andere: onderbreking van de stroomleveranties
buiten de schuld van Automation Services Kessel, het niet of niet
volledig functioneren van computerapparatuur en of
softwareprogramma’s, een onderbreking in de aansluiting op de
internetactiviteiten, oorlog of oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke
mobilisatie, werkstakingen, verlies of beschadiging bij transport, brand,
diefstal, defecten, vorst, verkeersstoringen, invoer- en uitvoerverboden.

7. wijziging van de voorwaarden

7.1 Automation Services Kessel behoudt zich het recht voor deze
voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen
op deze voorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds ten tijde van
de wijziging of aanvulling gesloten overeenkomsten met inachtneming
van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de
wijziging of aanvulling.

7.2. indien opdrachtgever de wijziging en/of aanvulling in de voorwaarden
niet wil accepteren, kan opdrachtgever tot op de datum waarop de
nieuwe voorwaarden van kracht worden, de overeenkomst ontbinden
tegen de datum waarop de wijziging of aanvulling van kracht wordt.

8. Beëindigen

8.1. Bij niet tijdige voldoening van enige betaling op de vervaldag, zal de
opdrachtgever over het achterstallige bedrag een vertragingsrente
verschuldigd zijn van 1,5% per maand, ingaande op de vervaldag
zonder dat ingebrekestelling is vereist.

8.2. Automation Services Kessel kan de gesloten overeenkomsten terstond
zonder ingebrekestelling beëindigen indien de opdrachtgever één of
meer bepalingen van deze overeenkomst niet of niet behoorlijk
nakomt, de opdrachtgever surseance van betaling of toepassing van
de wet schuldsanering natuurlijke personen aanvraagt, de
opdrachtgever failliet wordt verklaard, een derde beslag legt op de
goederen van de opdrachtgever, of er naar het oordeel van Automation
Services Kessel redenen zijn om aan te nemen dat de verplichtingen
uit de overeenkomst niet door de opdrachtgever zullen worden
nagekomen.

8.3. Automation Services Kessel heeft eveneens het recht de
overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder gerechtelijke
tussenkomst te beëindigen indien de opdrachtgever oneigenlijk gebruik
maakt van het internet (spammen), de opdrachtgever informatie
verspreidt die in strijd is met internationale wet en regelgeving, de
opdrachtgever zonder toestemming binnendringt op andere computers
op het internet (hacken), de opdrachtgever zonder toestemming de
beveiliging onderzoekt (bijvoorbeeld door portscanning) op andere
computers op het internet, de opdrachtgever informatie verspreidt die
discriminerend is ten aanzien van geslacht, ras, uiterlijk, religie, cultuur
of afkomst dan wel oproept tot geweld.

8.4. De opdrachtgever kan een onderhoudscontract met betrekking tot
systeembeheer gerelateerde werkzaamheden schriftelijk opzeggen
met een opzegtermijn van drie maanden nadat de minimumduur is
verstreken. De minimumduur van dit onderhoudscontract is één jaar.
De opdrachtgever kan een abonnement met betrekking tot systeem
gerelateerde activiteiten schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn
van drie maanden vóór het verstrijken van einde contractdatum. Deze
abonnementen worden aangegaan voor de periode van één jaar en
worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met één jaar.

9. Vertrouwelijkheid

9.1. Automation Services Kessel en de opdrachtgever bevestigen dat elke
vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komen ten gevolge van
deze overeenkomst, te allen tijde vertrouwelijk blijft. Vertrouwelijke
informatie is deze informatie die schriftelijk is medegedeeld aan de
andere partij en welke duidelijk aangeduid is als vertrouwelijk of
informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd moet worden.
Elke inbreuk op de vertrouwelijkheid brengt de aansprakelijkheid van
de inbreukmakende partij in het gedrang. Deze inbreukmakende partij
heeft eveneens de verplichting om de andere partij te vrijwaren van
elke schade die het gevolg is van de inbreuk, inclusief het nemen van
verdere (buiten)-gerechtelijke stappen.

10. Inhuur derden

10.1. Automation Services Kessel is gerechtigd bij de uitvoering van de door
opdrachtgever opgedragen werkzaamheden derden in te schakelen.

10.2. Indien Automation Services Kessel hiertoe overgaat zal Automation
Services Kessel ervoor zorgdragen dat derden dezelfde zorgvuldigheid
in acht nemen als ware zij eigen medewerkers van Automation
Services Kessel.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1. De geleverde goederen blijven eigendom van Automation Services
Kessel tot volledige betaling van de prijs en van de bijkomende
prestaties.

11.2. Het is de opdrachtgever verboden de goederen te vermengen en/of te
incorporeren zolang de volledige prijs niet voldaan is

12. Back-up Service

12.1. De opdrachtgever kan een back-up contract schriftelijk opzeggen met
een opzegtermijn van drie maanden nadat de minimumduur is
verstreken. De minimumduur van dit back-up contract is één jaar. De
opdrachtgever kan een back-up contract schriftelijk opzeggen met een
opzegtermijn van drie maanden vóór het verstrijken van einde
contractdatum. Deze abonnementen worden aangegaan voor de
periode van één jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met
één jaar.

12.2. Indien er een back-up van een PLC moet worden genomen wordt dit in
overleg met de opdrachtgever gepland. Hierbij moet de machine en
productielijn even buiten dienst worden gesteld (In STOP). Automation
Services Kessel kan hierbij niet aansprakelijk worden gesteld als na
het stoppen van de machine en productielijn er data is verloren gegaan
door nalatenschap van de programmatie niet geprogrammeerd door
Automation Services Kessel.

12.3. Indien bovenaan vernoemd scenario zich voordoet zal Automation
Services Kessel dit proberen op te lossen tegen een kostprijs als de
opdrachtgever hiermee akkoord gaat. Hierbij wordt binnen de 14 dagen
een factuur opgestuurd vanuit Automation Services Kessel naar de
opdrachtgever.

12.4. De prijzen die worden voorgesteld op de website zijn per unieke PLC,
per unieke back-up. De prijzen worden steeds voorgesteld excl. BTW.
Er worden 3 vaste pakketten voorgesteld. Dit zijn voorbeelden met een
louter indicatieve prijs. De uiteindelijke pakketten met prijs worden in
onderlinge overeenkomst vastgelegd. Het is bijvoorbeeld perfect
mogelijk om meerdere PLC in één back-up contract onder te brengen.

13. Service Level Agreement (SLA)

13.1. SLA’s worden gecommuniceerd in de offerte aan de opdrachtgever of
op vraag van de opdrachtgever.

13.2. SLA’s worden geactiveerd en gefactureerd bij aanvang van project.

13.3. SLA’s worden periodiek vooruit gefactureerd voor de komende periode.

14. consultancy

14.1. Consultancy opdrachten: uitvoerende en adviserende consultancy
opdrachten worden uitgevoerd in de vorm van een
inspanningsverbintenis en uitdrukkelijk niet als een
resultaatsverbintenis. Advies komt steeds naar best vermogen en op
basis van de beschikbare informatie tot stand, maar is in geen geval
bindend. De opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid
voor de implementatie van dergelijk advies en vrijwaart Automation
Services Kessel van elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid
voor de directe of indirecte gevolgen van het betreffende advies.

15. PLC programmatie

15.1. Wanneer aan Automation Services Kessel binnen de genoemde
termijn geen gebreken/bugs gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid
tot protest. Na deze periode van 20 dagen worden gebreken en bugs
door Automation Services Kessel indien mogelijk en op voorwaarde dat
Automation Services Kessel deze opdracht wenst te aanvaarden,
opgelost en aangerekend in regie.

16. Elektrisch dossier

16.1. Wij proberen binnen de 5 dagen het elektrisch dossier aan u “de klant” digitaal te bezorgen. Deze 5 dagen zijn louter indicatief en niet bindend.

16.2. Indien het blijkt door de keuring dat het elektrisch dossier niet conform de norm getekend. Kan u ons contacteren op info@a-s-k.be. Wij zoeken dan met u naar een oplossing.

16.3. Wij zijn niet gemachtigd om elektrische keuringen uit te voeren. Wij geven enkel ons zicht op de installatie. wij lijsten op waarvan wij vinden dat de installatie niet aan de normen voldoet. Indien het voorvalt dat de keurder een probleem aankaart dat wij niet hebben aangehaald, kunnen wij niet in gebreke worden gesteld.

17. Bepalingen over deze overeenkomst

17.1. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval
van geschil omtrent de uitvoering van de overeenkomst zullen
Automation Services Kessel en de opdrachtgever alles in het werk
stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Indien het geschil toch
wordt voortgezet zijn de rechtbanken van het arrondissement
Mechelen bevoegd.

17.2. de opdrachtgever aanvaardt dat de communicatie tussen de partijen
met alle middelen van recht kunnen worden bewezen. Elektronische
communicatie, zoals e-mailverkeer, worden hier eveneens onder
begrepen.

17.3. De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van
een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de
werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht
op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Wij hebben het
voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige
bepaling van gelijke strekking. (Sub-)Titels in deze overeenkomst
kennen een louter illustratieve waarde.

17.4. Wij kunnen onze rechten of plichten uit een overeenkomst te allen tijde
overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of een
daartoe ingeschakelde derde partij. Dit kan zonder de instemming van
de opdrachtgever en zonder enige schadevergoeding. De derde partij
zal volledig instaan voor de verdere uitvoering van de overeenkomst.

Bedrijfsinformatie

Automation Services Kessel bvba

Bremstraat 14, 2590 Berlaar
 
info@a-s-k.be
 
BE65 0689 3249 7096
 
BTW BE 0716881369
 
 

©2018 – ASK – Alle rechten voorbehouden – Privacy policyAlgemene voorwaarden – Contact

×
×

Winkelwagen